صفحه اصلی > اهداف کنفرانس
.: اهداف کنفرانس

 


اهداف برگزاري کنفرانس

  • آشكار نمودن ضرورت و نقش سرنوشت ساز مديريت دانش سازماني در آينده سازمانها در زمينه مديريت دانش
  • تشويق انديشمندان و صاحبنظران مديريت دانش و حوزه های وابسته به ارائه دستاوردهاي علمي
  • بررسی دستاوردهاي ارزنده مديران و كارشناسان سازمانها و شركتهای مختلف در زمينه مديريت دانش
  • جلب نظر سياستگذاران عالي و مديران ارشد دولتي و خصوصی نسبت به مديريت دانش