صفحه اصلی > مزایای شرکت در کنفرانس
.: مزایای شرکت در کنفرانس

 مزاياي شرکت در کنفرانس
  • آشنائي با مقدمات، پيش نيازها و ضرورت هاي مديريت دانش سازماني
  • آشنائي با اصول و مباني، استراتژي ها، چشم اندازهاي آتي مديريت دانش سازماني
  • آشنائي با نقش و جايگاه مديريت دانش در بخش ها و صنايع مختلف كشور
  • شناخت نقش و جايگاه مديريت دانش در عرصه ملي و بين المللي
  • آشنائي با نوآوري هاي تكنولوژيك در مديريت دانش سازمان ها
  • بهره مندي از تجارب بين المللي در مديريت دانش
  • آشنائي با موانع، راهكارها و تجربيات مديريت دانش در سازمان ها
  • تبادل دستاوردهاي جديد ميان مديران کشور